نمایش یک نتیجه

فرش افشار

  • فرش هایی با تراکم
  • الگوهایی دقیقتر و با جزئیات بیشتر
  • الگو : یک قسمت مرکزی با یک یا چند مدال مربعی شکل