نمایش یک نتیجه

فرش اردبیل

  • نازک با الگوهای هندسی بسیار زیبا و خوش بافت
  • الگوهای قفقازی : مانند شیروان، قراباغ و گنجه.