نمایش یک نتیجه

فرش بلوچ

  • الگوها: هندسی شکل با نقوشی از درخت زندگی به صورت منحنی شکل به عنوان فرش های نماز با نقش محراب
  •  تولید شده از پشم و یا ترکیبی از پشم و موی بز