نمایش یک نتیجه

فرش گبه

  • نقش: الگوهایی که غالبا توسط عشایر
  • تهیه شده از پشم تهیه می شود
  • استفاده از از رنگهای گیاهی.
  • الگو : تشکیل شده از  مستطیل هایی که درون آن حیواناتی قرار دارند